Algemene voorwaarden

MosBiz streeft ernaar dat u een perfect product ontvangt en dat u tevreden bent met het geleverde product. Hieraan zijn echter enkele voorwaarden verbonden, welke u hierna leest.

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Ook alle offertes worden uitgebracht onder toepassing van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd; op uw bestelling of offerte zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze van toepassing waren op de datum van de opdrachtbevestiging/factuur of offerte.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

 • De ondernemer: De onderneming met de handelsnaam “MosBiz, gevestigd te
  Aalsmeer, ingeschreven onder kvk-nummer 77404769 (Rathdrum Beheer BV)
 • De websites: De websites van de ondernemer en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website geplaatste links naar andere websites.
 • Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen de ondernemer en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Consument: Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitvoering van een beroep of een bedrijf.
 • Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, niet zijnde consument, die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen ondernemer en de consument of opdrachtgever, alsmede op iedere uitvoering van de overeenkomst.

2. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de consument of opdrachtgever binden de ondernemer niet en de toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behalve als de ondernemer de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zullen de betreffende bepalingen in onderling overleg onverwijld worden vervangen door bepalingen die de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en bestellingen

1. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de websites en in productbeschrijvingen. Toch kan een artikel op details afwijken, aangezien het een natuurproduct betreft. Ondernemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) afwijkingen daarin. Voor de duidelijkheid: De afbeeldingen en of tekeningen/schetsen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Ondernemer verbindt zich slechts jegens consument of opdrachtgever om de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals nader opgenomen in de opdrachtbevestiging of, bij gebreke daarvan, de geaccepteerde offerte. Enige afwijking in de maatvoering is mogelijk, dit blijft beperkt tot enkele mm.

2. Ondernemer staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor consument of opdrachtgever deze aanschaft, zelfs niet in het geval dit doel aan ondernemer kenbaar is gemaakt, tenzij ondernemer dit schriftelijk heeft gegarandeerd.

3. Voor consumenten geldt dat de prijzen in de genoemde offertes en/of opdrachtbevestigingen all-in worden opgenomen. Voor opdrachtgevers geldt dat de prijzen in aanbiedingen, offertes en/of bestellingen exclusief (omzetbelasting), invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en transport worden vermeld.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument of opdrachtgever een bestelling heeft afgerond en ondernemer de consument of opdrachtgever schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2. Schriftelijke aanvaarding van een offerte geschiedt doordat de consument of opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt, dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na de offertedatum. 30 dagen na de offertedatum komt deze te vervallen, tenzij in de offerte schriftelijk een andere termijn is aangegeven. De overeenkomst komt vervolgens tot stand zodra ondernemer de consument of opdrachtgever een orderbevestiging heeft gestuurd conform de offerte.

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van hetgeen hiervoor werd bepaald de overeenkomst pas tot stand, indien de ene partij aan de andere heeft bevestigd met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4. De ondernemer is op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen is vermeld in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen en tekeningen. De daarin vermelde gegevens binden de ondernemer niet, tenzij dit schriftelijk door de ondernemer wordt bevestigd.

Artikel 5 Betaling

1. Aankopen via de website geschiedt uitsluitend via betaalmogelijkheden op de website (gratis), tegen contante betaling (gratis), onder rembours (+ € 10,00) of bij facturering binnen de op de factuur vermelde termijn (gratis). Bij uitgestelde betalingen dient de betaling ten minste drie werkdagen voor de levering door ondernemer te zijn ontvangen, anders zal levering worden uitgesteld. Het is consument of opdrachtgever niet toegestaan op deze koopprijs enig bedrag ter zake een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

2. Zolang consument of opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt ondernemer zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op consument of opdrachtgever over, zodra consument of opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.

3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling, is ondernemer bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door ondernemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, verpakkingskosten en transportkosten. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, gelden de wettelijke bepalingen. Hierin is onder meer bepaald dat de ondernemer na ingebrekestelling gerechtigd is de buitengerechtelijke incassokosten op consument te verhalen, hetgeen altijd ten minste € 40,00 bedraagt, als ook dat er een wettelijke rente zal worden geheven.

4. In de situatie als bedoeld onder lid 3 is de opdrachtgever aan ondernemer, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom verschuldigd, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de vervaldatum van de factuur.

5. Ondernemer is in de situatie als bedoeld onder lid 3 tevens gerechtigd om de opdrachtgever 1,5% rente per maand in rekening te brengen, dan wel, wanneer die hoger mocht zijn, de wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening.

Artikel 6 Levering

1. De leveringstermijn vangt aan op de datum zoals in de opdrachtbevestiging dan wel geaccepteerde offerte is overeengekomen.

2. Ondernemer zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter, de in de offerte, opdrachtbevestiging of op de websites genoemde levertermijnen zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijnen.

3. Indien een in de offerte/orderbevestiging aangegeven levertijd evenwel met meer dan 30 dagen wordt overschreden, is de consument of opdrachtgever gerechtigd de order schriftelijk te annuleren. De consument of opdrachtgever dient ondernemer echter altijd eerst na 30 dagen schriftelijk te informeren over de overschrijding van de levertijd, om misverstanden uit te sluiten. Mocht ondernemer niet alsnog binnen 10 dagen tot levering over kunnen gaan, dan heeft consument of opdrachtgever het recht om de order schriftelijk te annuleren. Ondernemer is in dit geval geen (schade)vergoeding verschuldigd.

4. Tenzij sprake is van rechtstreekse levering ‘af magazijn’, dat wil zeggen de consument of opdrachtgever haalt het product en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij ondernemer de wijze van verzending bepaalt.

5. Levering op de Waddeneilanden of in het buitenland is mogelijk, maar hiervoor worden in overeenstemming met de transporteur speciale tarieven gehanteerd. Bij offerte/opdrachtbevestiging wordt consument of opdrachtgever hierover geïnformeerd.

6. Indien consument of opdrachtgever op het moment van levering niet aanwezig is, heeft ondernemer het recht om de producten achter te laten op het overgekomen adres, indien de chauffeur dit verantwoord acht.

7. Indien ondernemer dan wel de transporteur voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld, al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom, is de consument of opdrachtgever verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze goederen terug te zenden naar het door ondernemer dan wel de transporteur opgegeven adres, bij gebreke waarvan de consument of opdrachtgever aan ondernemer een (schade)vergoeding verschuldigd is.

8. Indien om welke reden ook de consument of opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor levering, dan zal ondernemer, indien haar opslagmogelijkheden zulks toelaten en gedurende maximaal 3 maanden, tegen vergoeding te bewaren.

Artikel 7 Overmacht

1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke ondernemer door overmacht is verhinderd om aan de leveringsverplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van ondernemer is sprake, indien ondernemer na het sluiten van de bindende offerte of opdrachtbevestiging verhinderd raakt aan de verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ondernemer als bij derden, van wie ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van ondernemer ontstaan, ongeacht of deze voorzienbaar waren.

3. Indien door overmacht de levering meer dan 30 dagen vertraagd raakt, is zowel ondernemer als de consument of opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.

4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft consument of opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan 30 dagen vertraagd raakt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen, onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar ondernemer terug te zenden, voor rekening en risico van de consument of opdrachtgever, mits de consument of opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de consument of opdrachtgever niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet-afleveren van de resterende goederen. Voor producten vervaardigd conform de specificaties van de kopende partij geldt dat deze in beginsel dienen te
worden behouden.

5. In het geval van overmacht is ondernemer aan opdrachtgever of consument geen (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 8 Garantie

1. Op de constructie van de door ondernemer geleverde producten wordt een garantie gegeven voor de duur van 3 jaar, tenzij om product-specifieke redenen een kortere garantieduur overeen wordt gekomen.

2. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie kunnen bestaan uit vergoeding, vervanging of een combinatie hiervan. Voor de opdrachtgever geldt dat de garantie nooit verder kan reiken dan hoe de leverancier c.q. fabrikant van het product haar garantie aanbiedt.

3. Redelijke afwijkingen, zoals een lichte kleurafwijking, incidenteel loslatende plukjes mos etc. zijn inherent aan een natuurproduct. Afwijkingen die geen afbreuk doen aan de

(technische) aanvaardbaarheid van dit product, als ook het constateren van de natuurlijke -overigens onschadelijke- geur van het mos, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

4. De consument of opdrachtgever verklaart middels ondertekening van de offerte of opdrachtbevestiging kennis te hebben genomen van deze garantiebepalingen en deze nadrukkelijk te accepteren.

5. De consument of opdrachtgever zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, locatie, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, de consument, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd. Ook wanneer de voorschriften onder 6 niet in acht zijn genomen, kan geen beroep op garantie kunnen worden gedaan.

6. Het mos van ondernemer is geprepareerd, waardoor het in beginsel geen onderhoud behoeft en een jarenlange levensduur heeft. Echter:

 • Mos geurt van nature en dit is inherent aan het product. De geur neemt geleidelijk af en is volstrekt onschadelijk.
 • Mos behoudt lange tijd zijn kleur. Onder invloed van fel (zon)licht kan verkleuring versnellen.
 • In het mos komen kleurverschillen voor, per doos kan de kleur verschillend zijn. Daarom bij gebruik(verschillende dozen) mengen.
 • Het mos niet in aanraking laten komen of afspoelen met water of andere vloeistoffen.
 • Het mos is alleen geschikt voor binnenruimten. Dus niet buiten plaatsen.
 • De kleurstoffen in het mos kunnen afgeven. Dit is doorgaans schoon te maken met water en zeep.
 • Bij een lage luchtvochtigheid (lager dan 30%) kan het mos tijdelijk wat droger/harder worden en is dan kwetsbaarder. Zodra het vochtgehalte weer stijgt, wordt het mos weer zacht.

7. Het preserved green van ondernemer, ofwel gestabiliseerd groen, welke een preparatie heeft ondergaan,heeft dezelfde eigenschappen als het geprepareerd mos als artikel 8 lid 6, met de volgende toevoegingen:

 • Preserved green niet plaatsen in vochtige ruimtes, RV niet hoger dan 80 %.
 • Plaatsing alleen in binnenruimtes, Temperatuur boven 12°C.
 • Geen grote temperatuurschommelingen.
 • Vermijdt langdurige blootstelling aan direct zonlicht in verband met verkleuring.
 • Vermijdt plaatsing vlak voor airconditioning of lampen.

Artikel 9 Reclames

1. De consument of opdrachtgever dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht door opdrachtgever uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

3. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom. In geval van reclamatie heeft de opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

4. Indien de consument of opdrachtgever overweegt het product en/of producten terug te sturen vanwege een reclame, dient zij allereerst met behulp van fotomateriaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen producten teruggenomen.

Artikel 10 Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop op afstand van een product heeft de consument of opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, tenzij het een product betreft dat naar de specificaties van de consument of opdrachtgever is gemaakt, zoals mosschilderijen en(mobiele) moswand of mospanelen, logo’s &letters, moskorven, kokedama’s, mosbollen of overige op maat gemaakte producten. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of opdrachtgever.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument of opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument of opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ondernemer en het product daadwerkelijk retour te sturen. De consument of opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De consument of opdrachtgever draagt zelf de kosten van verzending.

4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument of opdrachtgever is de consument of opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

5. Indien de consument of opdrachtgever besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de consument of opdrachtgever, ondernemer hoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en risico van de consument of opdrachtgever.

6. Voorts behoeft ondernemer uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:

 • het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Onder producten overeenkomstig specificaties van de koper vallen bijvoorbeeld mosschilderijen en(mobiele) MosBizof mospanelen, logo’s &letters, moskorven, kokedama’s, mosbollen of overige op maat gemaakte producten;
 • het product en/of de producten compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn;
 • het product en/of de producten ongebruikt zijn;
 • het product en/of de producten schoon zijn;
 • het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest;
 • bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Indien het door ondernemer geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid jegens consument of opdrachtgever en/of diens klant/afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje ‘Garantie’ is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

2. Evenmin is ondernemer aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van het geleverde product door de consument of opdrachtgever en/of diens klant/afnemer.

3. Indien consument of opdrachtgever meent schade te hebben geleden, dient zulks direct na ontdekking bij ondernemer te worden gemeld, op straffe van verval van recht, dan wel verjaring.

Artikel 12 Geschillen

1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ondernemer, tenzij dwingende competentieregels hieraan in de weg staan.

2. Op iedere offerte, overeenkomst of overige afspraak tussen ondernemer en de consument of opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

MosBiz
Aalsmeerderweg 103-N
1432 CJ Aalseer